CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC CÁ NHÂN

CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC CÁ NHÂN

Chứng nhận năng lực cá nhân là quá trình Cơ quan chứng nhận độc lập chứng nhận việc sở hữu kinh nghiệm và đào tạo cần thiết của cá nhân tham chiếu tới các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, việc xác định các yêu cầu để chứng nhận năng lực cũng có thể được thực hiện dựa vào các quy định được phát triển bởi các nhóm nghiên cứu, hiệp hội ngành hoặc các công ty quyết định đặt tiêu chuẩn cho nhân viên và cộng tác viên của họ.

AJA Europe cung cấp dịch vụ chứng nhận năng lực cá nhân và đang trong quá trình xin công nhận ACCREDIA theo ISO 17024: 2012.

CHỨNG NHẬN NĂNG LỰ...